اعضا > مرکز آموزش > دامنه


چگونگی ایجاد شناسه کاربری IR.
مراحل ایجاد شناسه کاربری (NIC Handle)  1) به...
تغییر رابطه های مجاز شناسه کاربری
1) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از...
آموزش فعال کردن دامنه Domain Pending Validation
پس از ثبت دامنه های بین المللی و پس از وارد نمودن آدرس...