اعضا > مرکز آموزش > آموزش cPanel


اتصال ساب دامین به هاست دیگر
ممکن است نیاز داشته باشید تا همزمان از 2 هاست استفاده...