مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
Plan A-A - 50MB

50 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 1 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan A-B - 100MB

100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 2 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan A-C - 200MB

200 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 4 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 2 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan A-D - 500MB

500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 3 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan A-E - 1000MB

1000 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 15 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 5 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan A-F - 2000MB

2000 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 5 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Plan A-G - 3000MB

3000 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 25 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = 5 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.227.6.156) وارد شده است.